Istorija

1907 m. miesto valdžia paskyrė sklypą bažnyčiai statyti.

1911 m. prasidėjo statybos darbai, vadovas – Šv. Ra­polo parapijos klebonas kun. Janas Adamovičius. Bažnyčia ro­mėniško kryžiaus formos, 50 m ilgio, 32 m pločio, 23 m aukščio.

1914 m. išmūrytos sienos, darbai sustojo prasidė­jus Pirmajam pasauliniam karui.

1923 m. vysk. Jurgis Matulaitis įsteigė parapiją ir nustatė jos ribas; pirmajam klebonui kun. Anicetui Butkevičiui vadovaujant, iki 1925 m. išmūryti skliau­tai, vidus ištinkuotas ir baltai išdažytas; dėl pasauli­nės ekonominės krizės (apie 1930 m.), dėl karų ir okupacijų liko nepastatyti bažnyčios bokštai.

1935–1936 klebonas kun. Antonis Bachuževskis.

1936–1949 klebonas kun. Leopoldas Chomskis, po jo trumpai klebonavo kun. Janas Kozakas.

1949–1955 klebonas kun. Justinas Saulius.

1955–1961 klebonas kun. Vladas Jašukas.

1956 m. vysk. Julijonas Steponavičius konsekravo bažnyčią, ji veikė be pertraukos.

1961–1968 klebonas kun. Juozas Poškus.

1969–1990 klebonas kun. Stanislovas Lidys: įrengta puošni presbiterija su didžiuoju altoriumi ir puošnios klausyklos, vitražiniai šv. Kazimiero, šv. Cecili­jos ir pal. Jurgio Matulaičio paveikslai (vadovas Zigman­tas Laurinaitis), gražiai sutvarkyta bažnyčios aplinka.

1990–1993 klebonas kun. Algimantas Keina.

1994 m. kardinolas Audrys Juozas Bačkis pavedė parapiją vienuoliams marijonams.

1994–1998 klebonas kun. Stasys Puidokas MIC: įrengti vitražai su rožinio slėpinių vaizdais.

1998 –2004 klebonas kun. Kęstutis Brilius MIC: pertvarkytos pagalbinės patalpos ir šildymas.

2004– 2015 klebonas kun. Stasys Puidokas MIC.

2015 m. tėvai marijonai uždarė vienuolyną Vilniuje, rūpinimasis parapija pavestas vyskupijai.

Nuo 2015 m. klebonas kun. Vytautas Rapalis.

Bažnyčios vidus

Bažnyčia šviesi, trinavė, didžioji nava aukštesnė, su papildoma ovalinių langų juosta. Pusapvalės apsidos sienoje – oreljefinė Vilniaus panorama. Aukštai apsidos viduryje – bažnyčios titulo, Švč. M. Marijos Nekaltos Prasidėjusios, statula, o žemiau, ant Paskutinės vakarienės skulptūrinę grupę gaubiančios atbrailos – Švč. M. Marijos gimdytojų – Šv. Joakimo ir šv. Onos statulos. Bažnyčioje yra nemaža religiniu ir meniniu požiūriu vertingų paveikslų. Bažnyčia pasižymi puikia akustika, yra dideli vargonai. Jaukumo, šiltumo įspūdį didina medinės grindys.