Pašaukti Gyvenimui

„Katechezės centre iš esmės mes randame vieną asmenį, Jėzų iš Nazareto, vienatinį Tėvo Sūnų […], kuris kentėjo ir mirė už mus ir dabar, prisikėlęs, amžinai gyvena su mumis […]. Katechezės tikslas: „Pasiekti bendrystę su Jėzumi Kristumi: Jis vienas tegali pažadinti mumyse Tėvo meilę Dvasioje ir padaryti mus Švenčiausiosios Trejybės gyvenimo dalyviais.“ (KBK 426)

Tikėjimo gilinimo kursas „Pašaukti Gyvenimui” (vykdomas pagal programą „Tikėjimo pagrindai”) yra skirtas suaugusiems, kurie nori pasiruošti ir priimti Krikšto, Susitaikinimo, Eucharistijos ir/ar Sutvirtinimo sakramentus. Taip pat šiame kurse gali dalyvauti ir visi, šiuos sakramentus jau priėmę, bet norintys atnaujinti ir pagilinti savo tikėjimą bei įsijungti į parapijos bendruomenę.

Programą sudaro 30 kassavaitinių susitikimų, kurių metu klausomasi katechezės, meldžiamasi, diskutuojama grupelėse, dalyviams organizuojami rekolekcijų savaitgaliai.

Daugiau informacijos: 8 600 08511 (kun. Vytautas), pasauktigyvenimui@gmail.com